VEELGESTELDE
VRAGEN

OVER ONS

De Stichting Compensatie Zwitserse Frank Leningen (“Stichting CZFL”) is een stichting zonder winstoogmerk die is opgericht om de belangen te behartigen van consumenten die een Zwitserse frank lening (CHF-lening) hebben afgesloten bij een Nederlandse bank (of andere financiële onderneming) en als gevolg daarvan zijn benadeeld.

De statuten met daarin de volledige statutaire doelomschrijving van Stichting CZFL kun je hier vinden.

Kijk voor een overzicht van de leden van het bestuur en de raad van toezicht van Stichting CZFL op de Over ons pagina.

Stichting CZFL zal de claim bij de bank die het betreffende product heeft verkocht indienen. Als eerste zal Stichting CZFL bezien of er in overleg met de bank tot een passende vergoeding van de schade kan worden gekomen. Als de bank daartoe niet bereid is, zal een claim tegen de bank worden ingediend via een dagvaarding. Dat gebeurt op de voet van een zogenaamde ‘collectieve claim ’.

De Nederlandse wetgeving kent een speciale regeling, ook wel de ‘WAMCA’, ‘artikel 305a BW’ en ‘WCAM’ genoemd. Door middel van zo’n actie kan een groep van benadeelden die een vergelijkbare claim hebben gezamenlijk procederen via een stichting of een vereniging. Door de krachten op die manier te bundelen, zijn er bepaalde wettelijke voordelen waardoor de kans op succes groter wordt. Dat heet een ‘massaclaim’, ‘massaschade’ of ‘collectieve claim’.

Voor aansluiting bij een of meer van de claims kunt u het contactformulier invullen. Daarna zal contact met u worden opgenomen voor de verdere gang van zaken.

Wanneer u nadere informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingczfl.nl.

Bent u als journalist geïnteresseerd in onze activiteiten? Dan kunt u een e-mail sturen naar pers@stichtingczfl.nl.

OVER DE CLAIM

Verschillende banken hebben aan consumenten CHF-leningen verkocht. Het gaat vooral om Staalbankiers (inmiddels Achmea), ING Bank en MeesPierson (inmiddels ABN AMRO).

In de ogen van Stichting CZFL hebben die banken de gedupeerden niet op een eerlijke, evenwichtige, genuanceerde en volledige wijze voorgelicht omtrent de voor- en nadelen van die leningen. Een voordeel was dat die leningen een lagere rente kenden. Er waren echter ook forse nadelen, zoals een (ongelimiteerd) valutarisico en een renterisico. Hierdoor hebben klanten van de banken leningen afgenomen die ze niet (voldoende) begrepen. De werking van het betreffende financiële product en de daaraan verbonden risico’s konden zij niet voldoende overzien en ze zijn daarover onvoldoende voorgelicht.

Het belangrijkste probleem dat zich in de loop der tijd heeft voorgedaan, is dat de Zwitserse frank ten opzichte van de euro enorm veel duurder is geworden. Er heeft zich dus een groot valutarisico verwezenlijkt. Het gevolg daarvan is dat gedupeerden (in euro’s bezien) een veel hoger bedrag moeten aflossen dan ze destijds (in euro’s bezien) geleend hebben, momenteel wel tot bijna tweemaal zoveel.

Stichting CZFL meent dat de banken de gedupeerden moeten compenseren voor dit nadeel. Dit betekent dat zij niet meer zouden hoeven af te lossen (in euro’s bezien) dan het bedrag dat ze destijds geleend hebben. Voor zover ze meer moeten aflossen, of al afgelost hebben, vindt Stichting CZFL dat de betrokken bank de schade dient te vergoeden.

Consumenten die een Zwitserse frank lening (CHF-lening) hebben afgesloten bij een bank (of andere financiële onderneming). Dat geldt ook voor consumenten die de CHF-lening al geheel of deels hebben afgelost of omgezet in een lening in euro’s.

Een collectieve claim is vele malen goedkoper, maar helaas kost ook die geld. Bij de meeste massaclaims hoeft men vooraf echter niets te betalen: die worden uitgevoerd op basis van no cure no pay. Men is dan alleen een bijdrage verschuldigd als het succes daadwerkelijk gerealiseerd is; meestal zo’n 20 tot 25% van de opbrengst.

Inzake de claims tegen ING Bank en ABN AMRO moet de definitieve financieringstructuur nog bepaald worden.

Voor de claim tegen Achmea hebben de gedupeerden er voor gekozen om de financiering zelf te regelen door de stichting collectief een financiering te verstrekken. De gedupeerden sluiten daartoe een overeenkomst met Stichting CZFL. Meer informatie daarover is verkrijgbaar via info@stichtingczfl.nl.

Stichting CZFL probeert de gemaakte kosten uiteraard wel als schade op de banken te verhalen, waarbij ook een vergoeding wordt geclaimd voor de rente en het genomen risico.

Dat hangt vooral af van de vraag of de bank onder druk van de collectieve claim bereid is tot een vrijwillige schadevergoeding. In dat geval kan de zaak met een jaar afgehandeld zijn. Is de bank daar niet toe bereid, dan zal de procedure een aantal jaren duren, zeker als er hoger beroep en/of een cassatieprocedure volgen.

In de Deelnemersovereenkomst zijn de voorwaarden opgenomen waaronder u uw deelname kunt beëindigen. Als u wilt deelnemen, dan wordt die overeenkomst uiteraard vooraf aan u toegezonden en met u besproken, dus u kunt uw keuze weloverwogen maken.

Oorspronkelijk is Staalbankiers de contractspartij van de gedupeerden geweest. Alle rechten en verplichtingen van Staalbankiers zijn inmiddels overgenomen door Achmea en dat is dan ook de partij die Stichting CZFL nu aanspreekt.

Voor een aantal gedupeerden is oorspronkelijk Mees Pierson de contractspartij geweest. Alle rechten en verplichtingen van Mees Pierson zijn een aantal jaren terug overgenomen door ABN Amro en dat is dan ook de partij die Stichting CZFL nu aanspreekt.

In 2021 is over de Zwitserse Frank-leningen een arrest gewezen door het Europese Hof van Justitie. Daaruit volgt dat banken veel meer hadden moeten doen om consumenten te waarschuwen. Die Kifid-uitspraken e.d. zijn dus achterhaald en onjuist en in onze procedure zal de rechtbank het arrest van het Hof moeten toepassen.

OVER DE ORGANISATIE

Stichting CZFL wordt vertegenwoordigd door een bestuur. Die is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het beleid en het realiseren van de gestelde doelen. Dat zal ze doen in overleg met de adviseurs van de stichting, zoals advocaten, maar ook met de deelnemers.

Wilt u meer informatie over de (achtergrond van de) leden van het Bestuur? Klik dan hier.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting CZFL. De raad van toezicht adviseert het bestuur ook op belangrijke onderwerpen. Zij heeft daarnaast specifieke bevoegdheden bij belangrijke besluiten en controleert of de Stichting opereert in lijn met de principes (en uitwerkingen daarvan) van de wet en de Claimcode 2019 die van toepassing zijn op dit type belangenorganisaties.

Wilt u meer informatie over de (achtergrond van de) leden van de raad van toezicht? Klik dan hier.

Stichting CZFL heeft Erik Jan Bijleveld van advocatenkantoor van Diepen van der Kroef in de arm genomen voor alle juridische aspecten van de zaak en het voeren van de procedure. Verder zullen er waar nodig andere adviseurs, zoals op het vlak van de schade en de fiscale aspecten van de actie, worden ingeschakeld.

OVER DE FINANCIËN

Inzake de claims tegen ING Bank en ABN AMRO moet de definitieve financieringstructuur nog bepaald worden.

Voor de claim tegen Achmea hebben de gedupeerden er voor gekozen om de financiering zelf te regelen door de stichting collectief een financiering te verstrekken. De gedupeerden sluiten daartoe een overeenkomst met Stichting CZFL. Meer informatie daarover is verkrijgbaar via info@stichtingczfl.nl.

Stichting CZFL probeert de gemaakte kosten uiteraard als schade op de banken te verhalen.

Ja, de leden van het bestuur en de raad van toezicht van Stichting CZFL ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de Stichting verrichten. In het Verantwoordingsdocument naleving wet en Claimcode kunt u meer informatie over (de hoogte van) deze vergoedingen terugvinden.

OVER ONS

De Stichting Compensatie Zwitserse Frank Leningen (“Stichting CZFL”) is een stichting zonder winstoogmerk die is opgericht om de belangen te behartigen van consumenten die een Zwitserse frank lening (CHF-lening) hebben afgesloten bij een Nederlandse bank (of andere financiële onderneming) en als gevolg daarvan zijn benadeeld.

De statuten met daarin de volledige statutaire doelomschrijving van Stichting CZFL kun je hier vinden.

Kijk voor een overzicht van de leden van het bestuur en de raad van toezicht van Stichting CZFL op de Over ons pagina.

Stichting CZFL zal de claim bij de bank die het betreffende product heeft verkocht indienen. Als eerste zal Stichting CZFL bezien of er in overleg met de bank tot een passende vergoeding van de schade kan worden gekomen. Als de bank daartoe niet bereid is, zal een claim tegen de bank worden ingediend via een dagvaarding. Dat gebeurt op de voet van een zogenaamde ‘collectieve claim ’.

De Nederlandse wetgeving kent een speciale regeling, ook wel de ‘WAMCA’, ‘artikel 305a BW’ en ‘WCAM’ genoemd. Door middel van zo’n actie kan een groep van benadeelden die een vergelijkbare claim hebben gezamenlijk procederen via een stichting of een vereniging. Door de krachten op die manier te bundelen, zijn er bepaalde wettelijke voordelen waardoor de kans op succes groter wordt. Dat heet een ‘massaclaim’, ‘massaschade’ of ‘collectieve claim’.

Voor aansluiting bij een of meer van de claims kunt u het contactformulier invullen. Daarna zal contact met u worden opgenomen voor de verdere gang van zaken.

Wanneer u nadere informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingczfl.nl.

Bent u als journalist geïnteresseerd in onze activiteiten? Dan kunt u een e-mail sturen naar pers@stichtingczfl.nl.

OVER DE CLAIM

Verschillende banken hebben aan consumenten CHF-leningen verkocht. Het gaat vooral om Staalbankiers (inmiddels Achmea), ING Bank en MeesPierson (inmiddels ABN AMRO).

In de ogen van Stichting CZFL hebben die banken de gedupeerden niet op een eerlijke, evenwichtige, genuanceerde en volledige wijze voorgelicht omtrent de voor- en nadelen van die leningen. Een voordeel was dat die leningen een lagere rente kenden. Er waren echter ook forse nadelen, zoals een (ongelimiteerd) valutarisico en een renterisico. Hierdoor hebben klanten van de banken leningen afgenomen die ze niet (voldoende) begrepen. De werking van het betreffende financiële product en de daaraan verbonden risico’s konden zij niet voldoende overzien en ze zijn daarover onvoldoende voorgelicht.

Het belangrijkste probleem dat zich in de loop der tijd heeft voorgedaan, is dat de Zwitserse frank ten opzichte van de euro enorm veel duurder is geworden. Er heeft zich dus een groot valutarisico verwezenlijkt. Het gevolg daarvan is dat gedupeerden (in euro’s bezien) een veel hoger bedrag moeten aflossen dan ze destijds (in euro’s bezien) geleend hebben, momenteel wel tot bijna tweemaal zoveel.

Stichting CZFL meent dat de banken de gedupeerden moeten compenseren voor dit nadeel. Dit betekent dat zij niet meer zouden hoeven af te lossen (in euro’s bezien) dan het bedrag dat ze destijds geleend hebben. Voor zover ze meer moeten aflossen, of al afgelost hebben, vindt Stichting CZFL dat de betrokken bank de schade dient te vergoeden.

Consumenten die een Zwitserse frank lening (CHF-lening) hebben afgesloten bij een bank (of andere financiële onderneming). Dat geldt ook voor consumenten die de CHF-lening al geheel of deels hebben afgelost of omgezet in een lening in euro’s.

Een collectieve claim is vele malen goedkoper, maar helaas kost ook die geld. Bij de meeste massaclaims hoeft men vooraf echter niets te betalen: die worden uitgevoerd op basis van no cure no pay. Men is dan alleen een bijdrage verschuldigd als het succes daadwerkelijk gerealiseerd is; meestal zo’n 20 tot 25% van de opbrengst.

Inzake de claims tegen ING Bank en ABN AMRO moet de definitieve financieringstructuur nog bepaald worden.

Voor de claim tegen Achmea hebben de gedupeerden er voor gekozen om de financiering zelf te regelen door de stichting collectief een financiering te verstrekken. De gedupeerden sluiten daartoe een overeenkomst met Stichting CZFL. Meer informatie daarover is verkrijgbaar via info@stichtingczfl.nl.

Stichting CZFL probeert de gemaakte kosten uiteraard wel als schade op de banken te verhalen, waarbij ook een vergoeding wordt geclaimd voor de rente en het genomen risico.

Dat hangt vooral af van de vraag of de bank onder druk van de collectieve claim bereid is tot een vrijwillige schadevergoeding. In dat geval kan de zaak met een jaar afgehandeld zijn. Is de bank daar niet toe bereid, dan zal de procedure een aantal jaren duren, zeker als er hoger beroep en/of een cassatieprocedure volgen.

In de Deelnemersovereenkomst zijn de voorwaarden opgenomen waaronder u uw deelname kunt beëindigen. Als u wilt deelnemen, dan wordt die overeenkomst uiteraard vooraf aan u toegezonden en met u besproken, dus u kunt uw keuze weloverwogen maken.

Oorspronkelijk is Staalbankiers de contractspartij van de gedupeerden geweest. Alle rechten en verplichtingen van Staalbankiers zijn inmiddels overgenomen door Achmea en dat is dan ook de partij die Stichting CZFL nu aanspreekt.

Voor een aantal gedupeerden is oorspronkelijk Mees Pierson de contractspartij geweest. Alle rechten en verplichtingen van Mees Pierson zijn een aantal jaren terug overgenomen door ABN Amro en dat is dan ook de partij die Stichting CZFL nu aanspreekt.

In 2021 is over de Zwitserse Frank-leningen een arrest gewezen door het Europese Hof van Justitie. Daaruit volgt dat banken veel meer hadden moeten doen om consumenten te waarschuwen. Die Kifid-uitspraken e.d. zijn dus achterhaald en onjuist en in onze procedure zal de rechtbank het arrest van het Hof moeten toepassen.

OVER DE ORGANISATIE

Stichting CZFL wordt vertegenwoordigd door een Bestuur. Die is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het beleid en het realiseren van de gestelde doelen. Dat zal ze doen in overleg met de adviseurs van de Stichting, zoals advocaten, maar ook met de Deelnemers.

Wilt u meer informatie over de (achtergrond van de) leden van het Bestuur? Klik dan hier.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting CZFL. De Raad van Toezicht adviseert het Bestuur ook op belangrijke onderwerpen. Zij heeft daarnaast specifieke bevoegdheden bij belangrijke besluiten en controleert of de Stichting opereert in lijn met de principes (en uitwerkingen daarvan) van de wet en de Claimcode 2019 die van toepassing zijn op dit type belangenorganisaties.

Wilt u meer informatie over de (achtergrond van de) leden van de raad van toezicht? Klik dan hier.

Stichting CZFL heeft Koen Rutten van advocatenkantoor Finch in de arm genomen voor alle juridische aspecten van de zaak en het voeren van de procedure. Verder zullen er waar nodig andere adviseurs, zoals op het vlak van de schade en de fiscale aspecten van de actie, worden ingeschakeld.

OVER DE FINANCIËN

Inzake de claims tegen ING Bank en ABN AMRO moet de definitieve financieringstructuur nog bepaald worden.

Voor de claim tegen Achmea hebben de gedupeerden er voor gekozen om de financiering zelf te regelen door de stichting collectief een financiering te verstrekken. De gedupeerden sluiten daartoe een overeenkomst met Stichting CZFL. Meer informatie daarover is verkrijgbaar via info@stichtingczfl.nl.

Stichting CZFL probeert de gemaakte kosten uiteraard als schade op de banken te verhalen.

Ja, de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting CZFL ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de Stichting verrichten. In het Verantwoordingsdocument naleving wet en Claimcode kunt u meer informatie over (de hoogte van) deze vergoedingen terugvinden.

Ja, ik heb interesse in deelname aan deze collectieve claim!

Kent u iemand anders met een Zwitserse frank lening? Deel deze informatie. Samen staan we sterker!